Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Co je energetický audit ?

Energetický audit je systematická kontrola o způsobu a úrovni využívání energie v energetickém hospodářství a zároveň i návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Zákon stanoví povinnost podrobit energetické hospodářství energetickému auditu dle § 9 v těchto základních případech:

a) pokud spotřeba energie u organizační složky státu, organizační složky kraje a obce nebo jejich příspěvkové organizace dosáhne v posledních dvou kalendářních rocích celkové roční hodnoty 500 MWh,

b) pokud spotřeba energie jiné podnikající fyzické nebo právnické osoby dosáhne v posledních dvou kalendářních rocích celkové roční hodnoty 5 000 MWh,

Zákon stanoví dále povinnost podrobit energetické hospodářství energetickému auditu, pokud je užívané nebo vlastněné podnikatelem, který není malým nebo středním podnikatelem. Takový podnikatel je v zákoně přesně definován.  Je povinen zpracovávat energetický audit energetického hospodářství nejméně jednou za 4 roky.

Povinnost zpracovat audit nemá právnická nebo fyzická osoba, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém enviromentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy enviromentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Podrobnosti náležitostí energetického auditu stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 140/2021 Sb. Energetický audit musí popsat a zhodnotit výchozí stav předmětu auditu, tzn. uvést popis a zhodnocení energetických vstupů a výstupů, vlastních energetických zdrojů, rozvodů energie a významných spotřebičů energie. Mezi významné spotřebiče energie patří samozřejmě i budovy, jejich tepelná ztráta a provozní spotřeba. Po zhodnocení výchozího stavu následují návrhy na příležitosti k úsporám energie. Varianty se posoudí z hlediska ekonomického (návratnosti vložené investice) i z hlediska vlivu na životní prostředí (předpokládá se samozřejmě, že zatížení životního prostředí se sníží). Po dohodě se zadavatelem energetického auditu se pak navrhne optimální řešení vycházející z jednotlivých příležitostí.

Energetický audit může provést energetický specialista, pokud má pro jeho vyhotovení oprávnění tj. je zapsán do seznamu energetických specialistů (expertů) vedených MPO ČR s příslušným oprávněním.

Zadavatel musí energetický audit předložit na vyžádání Státní energetické inspekci (SEI) nebo MPO ČR nebo příslušnému kontrolnímu orgánu. 

Sdílejte na