Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Co je energetický audit ?

Energetický audit je informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství a zároveň i návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Zákon stanoví povinnost podrobit energetické hospodářství energetickému auditu dle § 9 v těchto základních případech:

a) pokud spotřeba energie u organizační složky státu, organizační složky kraje a obce nebo jejich příspěvkové organizace dosáhne celkové roční hodnoty 500 MWh,

b) pokud spotřeba energie jiné fyzické nebo právnické osoby dosáhne
       celkové roční hodnoty 5 000 MWh,

Zákon stanoví dále povinnost podrobit energetické hospodářství energetickému auditu, pokud je užívané nebo vlastněné podnikatelem, který není malým nebo středním podnikatelem.
 Takový podnikatel je povinen energetický audit energetického hospodářství zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém enviromentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy enviromentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Podrobnosti náležitostí energetického auditu stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 140/2021 Sb. Energetický audit musí popsat a zhodnotit výchozí stav předmětu auditu, tzn. uvést popis a zhodnocení energetických vstupů a výstupů, vlastních energetických zdrojů, rozvodů energie a významných spotřebičů energie. Mezi významné spotřebiče energie patří samozřejmě i budovy, jejich tepelná ztráta a provozní spotřeba. Po zhodnocení výchozího stavu následují návrhy na příležitosti k úsporám energie. Varianty se posoudí z hlediska ekonomického (návratnosti vložené investice) i z hlediska vlivu na životní prostředí (předpokládá se samozřejmě, že zatížení životního prostředí se sníží). Po dohodě se zadavatelem energetického auditu se pak navrhne optimální řešení vycházející z jednotlivých příležitostí.

Energetický audit může provést energetický specialista, pokud má pro jeho vyhotovení oprávnění tj. je zapsán do seznamu energetických specialistů (expertů) vedených MPO ČR s příslušným oprávněním.

Zadavatel musí energetický audit předložit na vyžádání Státní energetické inspekci (SEI) nebo MPO ČR nebo příslušnému kontrolnímu orgánu. 

Sdílejte na