Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Zákon o hospodaření energií

Jak se uvádí v původní preambuli tohoto zákona (č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) „zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy.
Přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti“.
Zákon definuje koncepční materiály, které je povinna státní administrativa a veřejnoprávní administrativa zpracovávat:

  • Státní energetickou koncepci (viz samostatná část).
  • Územní energetické koncepce jsou povinny zpracovávat kraje a hlavní město Praha. Územní energetickou koncepci může zpracovat i kterákoliv obec a získat tak závazný podklad pro územní plánování, kterým územně energetická koncepce je.
  • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zákon dále uvádí některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie, opatření se týkají:

  • výrobců elektřiny nebo tepelné energie, jejichž zařízení musí splňovat minimální účinnost,
  • subjektů, které zajišťují přenos a distribuci elektřiny, rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod elektřiny a tepelné energie,
  • vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
  • výrobců spotřebičů energie. Vyjmenované energetické spotřebiče musí mít předepsaný ekodesign a musí být označeny energetickými štítky klasifikujícími spotřebič z hlediska účinnosti užití energie;
  • vlastníků budov, kteří musí zabezpečit tepelnou ochranu budovy a doložit ji průkazem energetické náročnosti. Vlastníci budov musí minimalizovat provozní energetickou náročnost - především kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů a kontrolu klimatizačních systémů.

Zákon definuje i energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, kterým se věnujeme v samostatné části

Sdílejte na