Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Hospodaříme s energií ?

Na začátku třetího tisíciletí dále ubývají zásoby neobnovitelných fosilních (předvěkých) paliv. Do budoucna může lidstvo počítat především se sluneční energií, která je původcem téměř všech obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Jaké jsou možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie?

  • přímé využití slunečního světla k výrobě elektřiny (fotovoltaika), jehož výhodou je, že umožňuje decentralizaci zdrojů,
  • elektrický proud ze slunečního tepla využitelný v solárně-termických elektrárnách - tam, kde je dostatek plochy a velká roční délka slunečního svitu,
  • přímé využití slunečního tepla v kolektorech, v účelově upravených budovách, při současné akumulaci. Výhodou je opět možná decentralizace;
  • využívání tepla okolí pomocí tepelných čerpadel, opět decentralizovaně,
  • využívání energie větru,
  • využívání biomasy, buď k přímému spalování nebo po přeměně na kapalná nebo plynná paliva (bioplyn),
  • využívání vodní energie, ať již v tzv. malých vodních elektrárnách nebo v klasických velkých vodních elektrárnách,
  • využití geotermálního tepla,
  • využití energie mořských vln a mořského přílivu

Neobnovitelné zdroje energie však stále pokrývají většinu spotřeby energie.

Jak tuto situaci řešit ? Hospodařit energií ve všech oblastech a na všech úrovních.

Energetický specialista (energetický auditor) doporučí řešení zdrojů tepla, distribuce tepla, technických zařízení budov - především vytápění, chlazení, vzduchotechniky a elektrotechnických zařízení - tak, aby byly na vysoké uživatelské úrovni a měly co nejnižší energetickou spotřebu.

Sdílejte na